Polish English French German Italian

Konstrukcyjne

Szprosy kon­struk­cyjne to najbardziej klasy­czna forma, licząca sobie tyle samo lat co sama his­to­ria okien. Mon­towane są w oknach drew­ni­anych wzmac­ni­a­jąc ich kon­strukcję i wzbo­ga­ca­jąc wygląd klasy­cznych okien drew­ni­anych w szczegól­ności gdy mon­towane są w budynkach zabytkowych lub nowoczes­nych domach mieszkalnych o trady­cyjnym charak­terze architektury.

W ofer­cie posi­adamy szprosy w dwóch sze­rokoś­ci­ach 6cm i 8cm.

 

Menu-Okna Drewniane