Polish English French German Italian

Szyby

Szyby deko­ra­cyjne

Witraż

Bardzo często Klienci wybier­ają w szczegól­ności do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych szkło deko­ra­cyjne w postaci witrażu wyko­nane z kawałków kolorowego szkła wpraw­ianych w ołowiane ramki osad­zone między żelazne sztaby. Ramki stanowią kon­tur rysunku, kreskowanie na szkle lub mal­owanie na nim przeźroczystymi far­bami pod­kreśla charak­terysty­czne ele­menty (głowę, oczy, ręce, fał­dowanie szat, cieniowanie figur itp.)

Więcej infor­ma­cji na temat witraży stosowanych w sto­larce pro­dukowanej przez ABA WIK­TOR­CZYK zna­jdą Państwo na stronie http://​www​.witraz​.pl/

Orna­menty

Szkło orna­men­towe, to pół przezierne szkło uzyskane w pro­ce­sie wal­cow­a­nia płyn­nego szkła między dwoma cylin­drami. Na jed­nym z cylin­drów zna­j­duje się wygrawerowany wzór, który w pro­ce­sie pro­dukcji tłoc­zony jest na szkle. Szkło orna­men­towe wyt­warzane jest jako szkło bezbar­wne, bar­wione w masie lub zbrojone.

Szkło orna­men­towe znakomi­cie nadaję się do drzwi wewnętrznych, zewnętrznych jak i okien pro­dukowanych przez firmę ABA WIK­TOR­CZYK. Poprzez swoją ciekawą fak­turę zapew­nia odrobinę dyskrecji i intymności.

Szyby refleksyjne

Szkło refleksyjne, jest to szkło bezbar­wne lub bar­wione w masie szk­lane na kolor brą­zowy, szary, zielony, niebieski. Pokryte jest warstwą twardych tlenków met­ali celem uzyska­nia właś­ci­wego efektu odbi­cia, kon­trolowa­nia nasłonecznienia pomieszczeń oraz ograniczenia przenika­nia do nich energii słonecznej.

Szkło to może być stosowane jako poje­dyncze lub zespolone w zależności od rodzaju powłoki. Tego rodzaju szkło wyko­rzysty­wane jest głównie do przeszk­leń ogrodów zimowych, dużych przeszkleń.

Szyby anty­wła­man­iowe

CLIMAPLUS STADIP PRO­TECT to szyba zespolona, która w zależności od budowy zapew­nia różné klasy zabez­pieczenia przed wła­maniem. Szyba CLIMAPLUS STADIP PRO­TECT ogranicza równocześnie ryzyko zranienia odłamkami szkła w przy­padku jej rozbi­cia oraz ryzyko wypad­nię­cia – w przy­padku rozbi­cia kawałki szkła są związane folią PVB, otwór pozostaje zamknięty lub jest zminimalizowany.

Ze względu na to, że stan­dar­d­owo szyba, która zapew­nia funkcję ochronną jest grub­sza od drugiej szyby w zestawie oraz zaw­iera folie PVB mającą pewne właś­ci­wości tłu­mi­enne CLIMAPLUS STADIP PRO­TECT charak­teryzuje się lep­szymi para­me­trami ochrony przed hałasem.

Pro­dukty należące do gamy PRO­TECT fil­trują więk­szość promieni UV. Pozwalają one na maksy­malną ochronę wszel­kich ele­men­tów wyposaże­nia narażonych na płowie­nie pod wpły­wem promieni słonecznych (np. wit­ryny skle­powe, za słony, dywany).

Klasy­fikacja i wyma­gania szyb o pod­wyżs­zonej odporności oraz para­me­try użytkowe z przykład­owymi miejs­cami zastosowania

Dźwiękochłon­ność

W celu zwięk­szenia kom­fortu użytkowa­nia mieszkań i pomieszczeń biurowych, szczegól­nie w uciążli­wym sąsiedztwie źródeł dużego natęże­nia hałasu takich jak, ulice, obiekty prze­mysłowe, lot­niska itp. oraz we wnętrzach budynków w celu wytłu­mienia dźwięków pomiędzy poszczegól­nymi pomieszczeni­ami, pro­du­cenci szkła wprowadzili kole­jny rodzaj szkła, którego zadaniem jest maksy­malna redukcja natęże­nia dźwięku.

Pod­sta­wowe szkło zespolone Float 4mm/16mm+argon/float4 niskoemisyjne posi­ada dźwiękochłon­ność na poziomie 32dB, co jed­nak często nie jest wystar­cza­jące i wtedy w szy­bach zespolonych ma zas­tosowanie szkła o zwięk­szonej dźwiękochłon­ności. Takie szkła prze­ważnie są szkłami laminowanymi o charak­terze bez­piecznym lub anty­wła­man­iowym, posi­ada­ją­cymi spec­jalną folię dodatkowo absorbu­jącą dźwięki i reduku­jącą ich natężenie.

Na zwięk­sze­nie dźwiękochłon­ności szyb zespolonych mają również wpływ grubość zas­tosowanego szkła mono­li­ty­cznego, sze­rokość przestrzeni międzyszy­bowej oraz rodzaju zas­tosowanego gazu do wypełnienia tej przestrzeni. W celu uzyska­nia dodatkowych informacji:

Klasa odporności szyb ochronnych

Klasa odporności Sposób bada­nia Wysokość spadku [cm] Liczba uderzeń
P1A Uderze­nie kulą stalową 150 3 w trójkącie
P2A Uderze­nie kulą stalową 300 3 w trójkącie
P3A Uderze­nie kulą stalową 600 3 w trójkącie
P4A Uderze­nie kulą stalową 900 3 w trójkącie
P5A Uderze­nie kulą stalową 900 3×3 w trójkącie
P6B Uderze­nie młotem i siekierą - 30/50
P7B Uderze­nie młotem i siekierą - 51⁄70
P8B Uderze­nie młotem i siekierą - ponad 70

Zas­tosowanie szyb ochronnych

Klasa odporności Para­me­try użytkowe Przykład­owe miejsca zastosowania
P1A  Chronią przed zranie­niem przy rozbi­ciu szyby, utrud­ni­ają rozbi­cie szyby przy gwał­townym zamknię­ciu okna lub drzwi Mieszka­nia, szkoły, biura, zakłady pro­duk­cyjne, drzwi wewnętrzne, okna na parterze i na piętrach
P2A Chronią przed zranie­niem. Mogą stanowić cza­sową ochronę przy pró­bie wła­ma­nia bez przygotowania Kioski, domy wol­nos­to­jące, okna parterów bloków mieszkalnych, wit­ryny hoteli i biur, obiekty hand­lowe o mniejszej wartości chro­nionej, hale sportowe

P3A
P4A 

Szyby utrud­ni­a­jące wła­manie, mogą zastępować kraty o oczku 150mm wyko­nane z drutu stalowego o śred­nicy 10 mm Wit­ryny salonów hoteli i biur, obiekty hand­lowe o znacznej wartości chro­nionej, wille, apteki
P5A
P6B
Szyby o zwięk­szonej odporności na wła­manie, mogą zastąpić okra­towanie wyko­nane z prętów stalowych o śred­nicy 12mm Muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, sale oper­a­cyjne banków, kan­tory, sklepy o dużej wartości chro­nionej, ekskluzy­wne wille
P7B Szyby o wysok­iej odporności na wła­manie, mogą zastępować okra­towanie wyko­nane z prętów stalowych o śred­nicy 16 mm Zakłady i sklepy jubil­er­skie, banki obiekty spec­jalne, wys­tawy obiek­tów hand­lowych o dużej wartości chronionej.

Menu-Okna Drewniane