Polish English French German Italian

Klamki Okienne

W wyposaże­niu stan­dar­d­owym ofer­u­jemy państwu klamkę oki­enną SECUS­TIC firmy HOPPE w czterech wari­antach kolorystycznych.

Cechą klamki SECUS­TIC jest dodatkowy charak­terysty­czny i wyraźnie słyszalny dźwięk przy przekrę­ca­niu klamki. Dźwięk ten wydawany jest przez spec­jalny mech­a­nizm zapadek umieszc­zony w mech­a­nizmie klamki.

Mech­a­nizm bloku­ją­cych się zapadek uniemożli­wia prze­sunię­cie klamki do pozy­cji otwartej poprzez manip­u­lację od strony zewnętrznej w oku­ciu lub też przy pró­bie przekręce­nia klamki drutem włożonym przez wywier­cony tuż nad klamką otwór.

Klamka ta zapew­nia pod­sta­wowe bez­pieczeństwo przed włamaniem.

Wari­anty kolorystyczne:

     

Menu-Okna Drewniane