Polish English French German Italian

Okucia Okienne

Oku­cia oki­enne czołowej niemieck­iej firmy G-​U

„Rozwierno-​uchylne“ otwieranie jest najbardziej rozpowszech­nionym w Europie Środ­kowej i Wschod­niej sposobem otwiera­nia okien. Bardzo chęt­nie stosowane także w wielu innych kra­jach. „Tech­nolo­gia rozwierno-​uchylna“ dodatkowo wyposażona w mikrowenty­lacje umożli­wia otwieranie i zamykanie skrzy­deł oki­en­nych bez wysiłku tylko jedną klamką. Te wszys­tkie funkcje otrzy­mują Państwo w stan­dard­zie wyposaże­nia okna drewnianego.

Dodatkowo okno w wer­sji pod­sta­wowej wyposażone jest w blokadę błęd­nego położe­nia klamki z pod­nośnikiem oraz cen­tralną zasuwnicę, która mon­towana jest w oknach dwuskrzy­dłowych. Cen­tralna zasuwnica zapew­nia właś­ciwy docisk skrzy­dła biernego, kom­fort jego użytkowa­nia i łat­wość otwierania.

Sys­tem zaw­iera już w wer­sji pod­sta­wowej wysoki poziom zabez­pieczeń anty­wyważe­niowych takich jak na zasuwni­cach grzy­bki „mądrala“ ze stali nierdzewnej. Zapew­nia kom­for­tową obsługę i umożli­wia bezprob­le­mową inte­grację z elek­tron­icznymi i mechan­icznymi ele­men­tami wyposaże­nia dodatkowego, np. urządze­niem alar­mowym, wietrzeniem.

Gwarancja wielop­unk­towego docisku skrzy­dła do ościeżnicy. Opty­malna ochrona antyko­rozyjna dzięki powłoce na powierzchni zewnętrznej fer­GUard*. Oku­cia zna­j­dują zas­tosowanie w najróżniejszych rozmi­arach i ksz­tał­tach okien.

Cen­tralna zasuwnica

Osłonki na zaw­iasy 

Więcej w tej kategorii: « Drewno Szyby Zespolone »

Menu-Okna Drewniane