Polish English French German Italian

Drewno

W stan­dard­zie ofer­u­jemy Państwu sto­larkę oki­enną w drewnie sos­nowym lub meranti.

Najczęś­ciej uży­wane rodzaje drewna:

  • Świerk
  • Sosna
  • Mod­rzew
  • Dąb
  • Mer­anti
  • Majau

Mer­anti

Drewno egzo­ty­czne, liś­ci­aste pochodzące z Indonezji, Malezji i z Fil­ipin. Spośród gatunków egzo­ty­cznych najczęś­ciej stosowany przez pro­du­cen­tów. Wys­tępuje w kilku odmi­anach, z czego najbardziej pop­u­larne są odmi­any biała i czer­wona. Gęs­tość drewna mer­anti zależy sil­nie od gatunku i osiąga wartości od 300 kg/​m3 do 800 kg/​m3. Warto dowiedzieć się, jaka jest gęs­tość drewna, bowiem wpływa ona na jego parametry.

Nasza firma ofer­uje gatunek, którego gęs­tość jest więk­sza od 450 kg/​m3. Ogól­nie drewno charak­teryzuje się wysoką odpornoś­cią na wilgoć, a więc i małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć. Jest trwałe, oraz wytrzy­małe. Osiąga bardzo dobre para­me­try izo­la­cyjności cieplnej i akusty­cznej. Posi­ada sil­nie charak­terysty­czne rysy drewna, przez co bardzo efek­townie wygląda poma­lowane farbą trans­par­entną. Anal­iza pod­sta­wowych para­metrów fizyczno-​mechanicznych wskazuje, że drewno mer­anti wykazuje więk­szą odporność na wpływy atmos­fer­yczne niż sosna. Co ciekawe drewno dębowe niewiele mu ustępuje.

Mer­anti przewyższa swoimi para­me­trami tech­nicznymi drewno sos­nowe w takich zakre­sach użytkowych jak skurcz i pęcznie­nie o 39%, wytrzy­małość na zgi­nanie staty­czne o 41%, twar­dość prawie 40%. Odporność drewna gatunków egzo­ty­cznych na skurcz i pęcznie­nie wynika z ich budowy anatomicznej. Są to gatunki twardzielowe, których drewno charak­teryzuje się małą prze­siąk­li­woś­cią wody. Jego czerwono-​brązowy kolor nadaje wyrobom ele­gancji, a wnętrzu ciepłego klimatu.

Okna z mer­anti ucieszą wszys­t­kich, którzy poszukują piękna egzo­tyki w połącze­niu z wysoką jakoś­cią i trwałoś­cią wyrobów.

Sosna

Ze względu na cenę i dostęp­ność najpop­u­larniejszy gatunek iglasty stosowany w pro­dukcji okien i drzwi drew­ni­anych. Uważana jest za jeden z najdłużej żyją­cych gatunków roślin na ziemi. Najlep­sze właś­ci­wości ma drewno pozyskane z drzew wieku 80 – 120 lat. Charak­teryzu­jącego się gęs­toś­cią rzędu 450 – 550 kg/​m3, co zapew­nia jej dobre właś­ci­wości zarówno na ściskanie, jak i rozciąganie.

Drewno sosny jest sto­sunkowo trwałe i wytrzy­małe, a jed­nocześnie sprężyste i łatwe w obróbce, doskonale izoluje ter­micznie. Duża zawartość żywicy powoduje, że jest odporne na szkodliwe dzi­ałanie wilgoci, jed­nak przy skra­jnie wyso­kich tem­per­at­u­rach może ona prze­dostać się przez powłokę malarską. Drewno ma jasną barwę, którą można skutecznie pokry­wać zarówno lakierami kryją­cymi, jak i lazurowymi.

Majau

Drewno dla kone­serów. Perła w naszej pro­dukcji od roku 2008. Drewno liś­ci­aste twarde pochodzące głównie z wyspy Bor­neo, osiąga gęs­tość min­i­malną 580 kg/​m3 do 850 kg/​3 Stosowane jest głównie do pro­dukcji selekcjonowanej sto­larki oki­en­nej i drzwiowej w meblarst­wie, szkut­nictwie, budownictwie.

Jest to drewno bardzo odporne na dzi­ałanie wody i innych czyn­ników atmos­fer­ycznych bardzo cenione ze względu na piękny rysunek drewna i właś­ci­wości fizyczne.

Dąb

Jest najlep­szym surow­cem budowlanym spośród rodz­imych drzew liś­ci­astych, lep­szym również od sosny, a nawet mod­rzewia. Drewno dębowe zal­icza się do gatunków szla­chet­nych, który jest sym­bolem dos­to­jeństwa, siły oraz wyjątkowej wytrzymałości.

Do pro­dukcji okien powinno się uży­wać tylko twardzieli z pnia drzewa, bo część bielasta łatwo ulega zniszcze­niu przez owady. Najlep­sze właś­ci­wości tech­niczne ma drewno z drzew ścię­tych w wieku ok. 180 lat. Należy do gatunku drewna twardego, ciężkiego, odpornego na dzi­ałanie wody i ścieranie się. Jego gęs­tość w przedziale 650 – 750 kg/​m3, zapew­nia mu najlep­sze para­me­try wytrzy­małoś­ciowe, spośród wszys­t­kich gatunków drewna wys­tępu­ją­cych w kraju.

Warto wspom­nieć, że ze względu na swoją gęs­tość, dębina osiąga znacznie lep­szy współczyn­nik dźwiękoszczel­ności. Okna z takimi ramami i odpowied­nio dobraną szybą, będą i luk­su­sowe, i dźwiękochronne. Przesyce­nie drewna dużą iloś­cią garb­ników, pow­stałych w nat­u­ral­nym pro­ce­sie wzrostu drzewa, zwięk­sza jego odporność na dzi­ałanie owadów i czyn­ników rozkład­owych (grzyby, pleśnie) ale również jest czyn­nikiem ujem­nym gdyż ten silny i trwały kwaśny zapach garb­ników, w wodzie tward­nieje i z cza­sem czernieje, w wyniku reakcji chemicznych miedzy garb­nikami zna­j­du­ją­cymi się w drewnie, a związkami żelaza zna­j­du­ją­cymi się w wodzie, a przez porowatą struk­turę, którą trudno skutecznie zabez­pieczyć, po lat­ach mogą pojawić się mikropęknięcia.

Ciekawy rysunek i barwa okien z drewna dębowego cieszy się od wieków niesłab­ną­cym uznaniem i renomą na całym świecie. Wysokie para­me­try użytkowe oraz atrak­cyjna este­tyka spraw­iają, że jest ono bardzo kosztowne.

Świerk

Drewno świerka jest lekkie, miękkie, ma śred­nie para­me­try wytrzy­małoś­ciowe, słabo żywiczne. Ma gorsze właś­ci­wości niż sosna, ale jest tańszy. Najlep­sze właś­ci­wości tech­niczne ma drewno z drzew ścię­tych w wieku 80 – 120 lat. Charak­teryzuje się gęs­toś­cią około 340 – 470 kg/​m3. Rozróż­nia się dwa rodzaje świerku – nizinny i górski. Okna powinno się robić tylko z górskiego, ponieważ nizinny jest zbyt mało odporny na zaw­ilgoce­nie i korozję bio­log­iczną. Świerk ze względu na śred­nie właś­ci­wości zwykle maluje się far­bami kryją­cymi. Dostępny bez dopłaty we wszys­t­kich wer­s­jach okien 68 mm, 78 mm, 90 mm.

Modrzew

Jest to najlep­sze i najtr­wal­sze drewno budowlane spośród gatunków iglastych, o bardzo ład­nym i reg­u­larnym rysunku usło­je­nia.

Najlep­sze właś­ci­wości tech­niczne ma drewno z drzew ścię­tych w wieku 100 – 120 lat. Doskonale nadaje się do wyrobu okien i drzwi drew­ni­anych.

Cechą charak­terysty­czną mod­rzewia jest bardzo duża odporność na zaw­ilgoce­nie – nie ulega korozji bio­log­icznej a także nie odksz­tałca się pod jej wpły­wem. Z biegiem czasu twar­dość drewna mod­rzewiowego wzrasta – tzw. kamie­nie­nie. Jego gęs­tość to ponad 550 kg/​m3. Duża zawartość żywicy powoduje, że przy skra­jnie wyso­kich tem­per­at­u­rach może ona prze­dostać się przez powłokę malarską. Mod­rzew jest jed­nak gatunkiem dość rzad­kim i dlat­ego sto­sunkowo drogim.

Więcej w tej kategorii: Okucia Okienne »

Menu-Okna Drewniane