Polish English French German Italian

Szkło i Witraże

Ele­mentem doda­ją­cym ele­gancji drzwiom zewnętrznym są przeszk­le­nia. Każde drzwi można wyposażyć w szkło orna­men­towe, refleksyjne lub też piękny witraż.

W przy­padku szkła orna­men­towego i witrażu, ele­menty deko­ra­cyjne chowane są w środku zespole­nia, żeby nie stwarzać prob­lemów z ich konserwacją.

Zapraszamy do obe­jrzenia kat­a­logu drzwi wewnętrznych, by zapoz­nać się z różnymi ciekawymi propozy­c­jami przeszkleń.

Ist­nieje oczy­wiś­cie możli­wość stworzenia indy­wid­u­al­nego pro­jektu witrażu stosownie dla jego przeznaczenia.

Menu-Drzwi Wejściowe