Polish English French German Italian

Szyba P4

W mod­elach drzwi zewnętrznych z ele­men­tami przeszk­le­nia w stan­dard­zie otrzy­mu­je­cie Państwo szybę anty­wła­man­iową P4. Pakiet dwuszynowy od strony zewnętrznej zbu­dowana jest z szyby 4mm, czterech folii o grubości 0,38 mm i szyby 4mm.

Zas­tosowanie takiego paki­etu szy­bowego wraz pozostałymi ele­men­tami utrud­ni­a­ją­cymi wła­manie jak: anty­wła­man­iowa klamka, wkładki klasy C i zaw­iasy puszkowe przy­czy­nia się do zwięk­szenia czasu, jakie potenc­jalny włamywacz musi spędzić na pró­bie wła­ma­nia. Takie ele­menty skutecznie zniechę­cają niepros­zonych gości.

 

  

Menu-Drzwi Wejściowe