Polish English French German Italian

Klamki i Gałki

Klamka Lon­don firmy Hoppe w stan­dard­zie w wykony­wanych przez nas drzwiach zewnętrznych wyposażona jest w szyld anty­rozwierce­niowy. Jest to stalowe wzmoc­nie­nie zewnętrznego ele­mentu szyldu, utrud­ni­a­jący wła­manie. Bardzo istot­nym ele­mentem utrud­ni­a­ją­cym wła­manie jest brak ele­men­tów mocu­ją­cych szyld od strony zewnętrznej. Dzięki temu, potenc­jalny włamywacz ma utrud­niony dostęp do wkładki.

Bardzo istotną kwestią wpły­wa­jącą na bez­pieczeństwo jest również możli­wie jak naj­dokład­niejsze zli­cow­anie wkładki z szyl­dem. Dzięki temu, nie ma możli­wości wyję­cia wkładki od strony zewnętrznej i utrud­nione jest jej ewen­tu­alne rozwiercenie.

W wer­sji stan­dar­d­owej bez dopłat ofer­u­jemy klamkę z oby­dwu stron, lub klamkę od środka i gałkę stałą od zewnątrz. Drugi wari­ant jest wyłącznie dla dobrze zor­ga­ni­zowanych ludzi, którzy nie zapomną kluczy wychodząc z domu. W przy­padku zatrza­śnię­cia drzwi, pozostaje włamy­wanie się do włas­nego domu.

Klamka w kolorze złotym

Gałka w kolorze srebrnym

 Gałka w kolorze złotym

 

Więcej w tej kategorii: « Klamki i Dodatki

Menu-Drzwi Wejściowe